9 references to WriteNullTagEncoded
System.Xml (9)
System\Xml\Serialization\XmlSerializationWriter.cs (9)
512WriteNullTagEncoded(name, null); 593WriteNullTagEncoded(name, ns); 610WriteNullTagEncoded(name, ns); 618WriteNullTagEncoded(name, ns); 645WriteNullTagEncoded(name, ns); 665if (isNullable) WriteNullTagEncoded(name, ns); 686if (isNullable) WriteNullTagEncoded(name, ns); 764if (isNullable) WriteNullTagEncoded(n, ns); 1176if (isNullable) WriteNullTagEncoded(n, ns);