21 references to NodeType
System.Xml (21)
System\Xml\Dom\XmlNodeReader.cs (21)
1164nodeType = readerNav.NodeType; 1182nodeType = readerNav.NodeType; 1211nodeType = readerNav.NodeType; 1222nodeType = readerNav.NodeType; 1239nodeType = readerNav.NodeType; 1257nodeType = readerNav.NodeType; 1282if ( ( readerNav.NodeType == XmlNodeType.Document ) || ( readerNav.NodeType == XmlNodeType.DocumentFragment ) ) { 1291nodeType = readerNav.NodeType; 1324XmlNodeType nt = readerNav.NodeType; 1331( ( ( readerNav.NodeType == XmlNodeType.Document ) || ( readerNav.NodeType == XmlNodeType.DocumentFragment ) ) && readState == ReadState.Initial) ); 1335nodeType = readerNav.NodeType; 1340} else if ( readerNav.NodeType == XmlNodeType.Element 1345else if (readerNav.NodeType == XmlNodeType.EntityReference && bResolveEntity) { 1353if ( readerNav.NodeType == XmlNodeType.EntityReference && bResolveEntity ) { 1358nodeType = readerNav.NodeType; 1381&& readerNav.NodeType == XmlNodeType.Element 1402nodeType = readerNav.NodeType; 1409if ( readerNav.NodeType == XmlNodeType.Element ) { 1413} else if ( readerNav.NodeType == XmlNodeType.EntityReference ) {