2 references to c_anyURI
System.Xml (2)
System\Xml\Schema\DataTypeImplementation.cs (2)
734new SchemaDatatypeMap("uri", c_anyURI), 755new SchemaDatatypeMap("anyURI", c_anyURI, 11),