Base:
method
Clone
System.Xml.DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren.Clone()