1 reference to Power10
System.Xml (1)
System\Xml\Schema\XsdDateTime.cs (1)
905fraction *= Power10[maxFractionDigits - fractionDigits];