Base:
method
VerifySchemaValid
System.Xml.Schema.XmlSchemaDatatype.VerifySchemaValid(System.Xml.Schema.XmlSchemaObjectTable, System.Xml.Schema.XmlSchemaObject)
1 override of VerifySchemaValid
System.Xml (1)
System\Xml\Schema\DataTypeImplementation.cs (1)
2840internal override void VerifySchemaValid(XmlSchemaObjectTable notations, XmlSchemaObject caller) {