1 reference to EndElementIdentityConstraints
System.Xml (1)
System\Xml\Schema\XsdValidator.cs (1)
299EndElementIdentityConstraints();