2 references to ChameleonKey
System.Xml (2)
System\Xml\Schema\Preprocessor.cs (1)
1751ChameleonKey cKey = new ChameleonKey(targetNamespace, schema);
System\Xml\Schema\XmlSchemaSet.cs (1)
888ChameleonKey cKey = new ChameleonKey(ns, schema);