Base:
method
FlushAsync
System.Xml.XmlWriter.FlushAsync()