4 references to
System.Xml (4)
System\Xml\Dom\XmlAttribute.cs (1)
20internal XmlAttribute( XmlName name, XmlDocument doc ): base( doc ) {
System\Xml\Dom\XmlEntity.cs (1)
22internal XmlEntity( String name, String strdata, string publicId, string systemId, String notationName, XmlDocument doc ) : base( doc ) {
System\Xml\Dom\XmlLinkedNode.cs (1)
17internal XmlLinkedNode( XmlDocument doc ): base( doc ) {
System\Xml\Dom\XmlNotation.cs (1)
18internal XmlNotation( String name, String publicId, String systemId, XmlDocument doc ): base( doc ) {