315 references to XmlSchemaDerivationMethod
System.Data.SqlXml (6)
System\Xml\Xsl\XmlQueryType.cs (3)
512(baseSchemaType == XmlSchemaComplexType.AnyType || XmlSchemaType.IsDerivedFrom(SchemaType, baseSchemaType, /* except:*/XmlSchemaDerivationMethod.Empty)) && 532if (!XmlSchemaType.IsDerivedFrom(this.SchemaType, other.SchemaType, /* except:*/XmlSchemaDerivationMethod.Empty) && 533!XmlSchemaType.IsDerivedFrom(other.SchemaType, this.SchemaType, /* except:*/XmlSchemaDerivationMethod.Empty)) {
System\Xml\Xsl\XmlQueryTypeFactory.cs (3)
55while (schemaType.DerivedBy == XmlSchemaDerivationMethod.Restriction) 59if (schemaType.DerivedBy == XmlSchemaDerivationMethod.List) 63Debug.Assert(schemaType.DerivedBy == XmlSchemaDerivationMethod.Union);
System.ServiceModel.Discovery (1)
System\ServiceModel\Discovery\SchemaUtility.cs (1)
553schema.BlockDefault = XmlSchemaDerivationMethod.All;
System.Web.Services (45)
System\Web\Services\Description\ServiceDescriptionSerializer.cs (45)
1816if (((global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod)o.@BlockDefault) != (global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod.@None)) { 1817WriteAttribute(@"blockDefault", @"", Write7_XmlSchemaDerivationMethod(((global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod)o.@BlockDefault))); 1819if (((global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod)o.@FinalDefault) != (global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod.@None)) { 1820WriteAttribute(@"finalDefault", @"", Write7_XmlSchemaDerivationMethod(((global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod)o.@FinalDefault))); 2235if (((global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod)o.@Block) != (global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod.@None)) { 2236WriteAttribute(@"block", @"", Write7_XmlSchemaDerivationMethod(((global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod)o.@Block))); 2239if (((global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod)o.@Final) != (global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod.@None)) { 2240WriteAttribute(@"final", @"", Write7_XmlSchemaDerivationMethod(((global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod)o.@Final))); 2477if (((global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod)o.@Final) != (global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod.@None)) { 2478WriteAttribute(@"final", @"", Write7_XmlSchemaDerivationMethod(((global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod)o.@Final))); 3075string Write7_XmlSchemaDerivationMethod(global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod v) { 3078case global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod.@Empty: s = @""; break; 3079case global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod.@Substitution: s = @"substitution"; break; 3080case global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod.@Extension: s = @"extension"; break; 3081case global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod.@Restriction: s = @"restriction"; break; 3082case global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod.@List: s = @"list"; break; 3083case global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod.@Union: s = @"union"; break; 3084case global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod.@All: s = @"#all"; break; 3091@"#all" }, new System.Int64[] { (long)global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod.@Empty, 3092(long)global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod.@Substitution, 3093(long)global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod.@Extension, 3094(long)global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod.@Restriction, 3095(long)global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod.@List, 3096(long)global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod.@Union, 3097(long)global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod.@All }, @"System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod"); break; 3129if (((global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod)o.@Final) != (global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod.@None)) { 3130WriteAttribute(@"final", @"", Write7_XmlSchemaDerivationMethod(((global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod)o.@Final))); 3135if (((global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod)o.@Block) != (global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod.@None)) { 3136WriteAttribute(@"block", @"", Write7_XmlSchemaDerivationMethod(((global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod)o.@Block))); 8658h.Add(@"", (long)global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod.@Empty); 8659h.Add(@"substitution", (long)global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod.@Substitution); 8660h.Add(@"extension", (long)global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod.@Extension); 8661h.Add(@"restriction", (long)global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod.@Restriction); 8662h.Add(@"list", (long)global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod.@List); 8663h.Add(@"union", (long)global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod.@Union); 8664h.Add(@"#all", (long)global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod.@All); 8671global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod Read7_XmlSchemaDerivationMethod(string s) { 8672return (global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod)ToEnum(s, XmlSchemaDerivationMethodValues, @"global::System.Xml.Schema.XmlSchemaDerivationMethod");
System.Xml (263)
System\Xml\Schema\DataTypeImplementation.cs (2)
182derivedType.SetDerivedBy(XmlSchemaDerivationMethod.Restriction); 192derivedType.SetDerivedBy(XmlSchemaDerivationMethod.List);
System\Xml\Schema\Preprocessor.cs (62)
45XmlSchemaDerivationMethod blockDefault; 46XmlSchemaDerivationMethod finalDefault; 65const XmlSchemaDerivationMethod schemaBlockDefaultAllowed = XmlSchemaDerivationMethod.Restriction | XmlSchemaDerivationMethod.Extension | XmlSchemaDerivationMethod.Substitution; 66const XmlSchemaDerivationMethod schemaFinalDefaultAllowed = XmlSchemaDerivationMethod.Restriction | XmlSchemaDerivationMethod.Extension | XmlSchemaDerivationMethod.List | XmlSchemaDerivationMethod.Union; 67const XmlSchemaDerivationMethod elementBlockAllowed = XmlSchemaDerivationMethod.Restriction | XmlSchemaDerivationMethod.Extension | XmlSchemaDerivationMethod.Substitution; 68const XmlSchemaDerivationMethod elementFinalAllowed = XmlSchemaDerivationMethod.Restriction | XmlSchemaDerivationMethod.Extension; 69const XmlSchemaDerivationMethod simpleTypeFinalAllowed = XmlSchemaDerivationMethod.Restriction | XmlSchemaDerivationMethod.Extension | XmlSchemaDerivationMethod.List | XmlSchemaDerivationMethod.Union; 70const XmlSchemaDerivationMethod complexTypeBlockAllowed = XmlSchemaDerivationMethod.Restriction | XmlSchemaDerivationMethod.Extension; 71const XmlSchemaDerivationMethod complexTypeFinalAllowed = XmlSchemaDerivationMethod.Restriction | XmlSchemaDerivationMethod.Extension; 855if (schema.BlockDefault == XmlSchemaDerivationMethod.All) { 856this.blockDefault = XmlSchemaDerivationMethod.All; 858else if (schema.BlockDefault == XmlSchemaDerivationMethod.None) { 859this.blockDefault = XmlSchemaDerivationMethod.Empty; 867if (schema.FinalDefault == XmlSchemaDerivationMethod.All) { 868this.finalDefault = XmlSchemaDerivationMethod.All; 870else if (schema.FinalDefault == XmlSchemaDerivationMethod.None) { 871this.finalDefault = XmlSchemaDerivationMethod.Empty; 1075if (element.Final == XmlSchemaDerivationMethod.All) { 1076element.SetFinalResolved(XmlSchemaDerivationMethod.All); 1078else if (element.Final == XmlSchemaDerivationMethod.None) { 1079if (this.finalDefault == XmlSchemaDerivationMethod.All) { 1080element.SetFinalResolved(XmlSchemaDerivationMethod.All); 1123element.Block != XmlSchemaDerivationMethod.None || 1144if (element.Final != XmlSchemaDerivationMethod.None) { 1158if (element.Block == XmlSchemaDerivationMethod.All) { 1159element.SetBlockResolved(XmlSchemaDerivationMethod.All); 1161else if (element.Block == XmlSchemaDerivationMethod.None) { 1162if (this.blockDefault == XmlSchemaDerivationMethod.All) { 1163element.SetBlockResolved(XmlSchemaDerivationMethod.All); 1265if (simpleType.Final == XmlSchemaDerivationMethod.All) { 1266simpleType.SetFinalResolved(XmlSchemaDerivationMethod.All); 1268else if (simpleType.Final == XmlSchemaDerivationMethod.None) { 1269if (this.finalDefault == XmlSchemaDerivationMethod.All) { 1270simpleType.SetFinalResolved(XmlSchemaDerivationMethod.All); 1374if (complexType.Block == XmlSchemaDerivationMethod.All) { 1375complexType.SetBlockResolved(XmlSchemaDerivationMethod.All); 1377else if (complexType.Block == XmlSchemaDerivationMethod.None) { 1386if (complexType.Final == XmlSchemaDerivationMethod.All) { 1387complexType.SetFinalResolved(XmlSchemaDerivationMethod.All); 1389else if (complexType.Final == XmlSchemaDerivationMethod.None) { 1390if (this.finalDefault == XmlSchemaDerivationMethod.All) { 1391complexType.SetFinalResolved(XmlSchemaDerivationMethod.All);
System\Xml\Schema\SchemaCollectionCompiler.cs (31)
351if (examplar.FinalResolved == XmlSchemaDerivationMethod.All) { 429if ((type.FinalResolved & XmlSchemaDerivationMethod.List) != 0) { 440simpleType.SetDerivedBy(XmlSchemaDerivationMethod.List); 461if ((type.FinalResolved & XmlSchemaDerivationMethod.Restriction) != 0) { 472simpleType.SetDerivedBy(XmlSchemaDerivationMethod.Restriction); 478simpleType.SetDerivedBy(XmlSchemaDerivationMethod.Union); 516if ((unionMember.FinalResolved & XmlSchemaDerivationMethod.Union) != 0) { 547if (unionMember.DerivedBy == XmlSchemaDerivationMethod.Restriction && (unionDatatype.HasLexicalFacets || unionDatatype.HasValueFacets) ) { 588CompileLocalAttributes(XmlSchemaComplexType.AnyType, complexType, complexType.Attributes, complexType.AnyAttribute, XmlSchemaDerivationMethod.Restriction); 589complexType.SetDerivedBy(XmlSchemaDerivationMethod.Restriction); 653if ((baseType.FinalResolved & XmlSchemaDerivationMethod.Extension) != 0) { 660complexType.SetDerivedBy(XmlSchemaDerivationMethod.Extension); 661CompileLocalAttributes(baseType, complexType, simpleExtension.Attributes, simpleExtension.AnyAttribute, XmlSchemaDerivationMethod.Extension); 686if(!XmlSchemaType.IsDerivedFromDatatype(simpleRestriction.BaseType.Datatype, baseType.Datatype, XmlSchemaDerivationMethod.None)) { 707if ((baseType.FinalResolved & XmlSchemaDerivationMethod.Restriction) != 0) { 726complexType.SetDerivedBy(XmlSchemaDerivationMethod.Restriction); 727CompileLocalAttributes(baseType, complexType, simpleRestriction.Attributes, simpleRestriction.AnyAttribute, XmlSchemaDerivationMethod.Restriction); 750if ((baseType.FinalResolved & XmlSchemaDerivationMethod.Extension) != 0) { 753CompileLocalAttributes(baseType, complexType, complexExtension.Attributes, complexExtension.AnyAttribute, XmlSchemaDerivationMethod.Extension); 780complexType.SetDerivedBy(XmlSchemaDerivationMethod.Extension); 803if ((baseType.FinalResolved & XmlSchemaDerivationMethod.Restriction) != 0) { 806CompileLocalAttributes(baseType, complexType, complexRestriction.Attributes, complexRestriction.AnyAttribute, XmlSchemaDerivationMethod.Restriction); 818complexType.SetDerivedBy(XmlSchemaDerivationMethod.Restriction); 823if (baseType != null && baseType != XmlSchemaComplexType.AnyType && complexType.DerivedBy == XmlSchemaDerivationMethod.Restriction) { 878if (!element.RefName.IsEmpty && substitution && (element.BlockResolved & XmlSchemaDerivationMethod.Substitution) == 0) { 1123XmlSchemaType.IsDerivedFrom(derivedElement.ElementSchemaType, baseElement.ElementSchemaType, ~XmlSchemaDerivationMethod.Restriction); 1416private void CompileLocalAttributes(XmlSchemaComplexType baseType, XmlSchemaComplexType derivedType, XmlSchemaObjectCollection attributes, XmlSchemaAnyAttribute anyAttribute, XmlSchemaDerivationMethod derivedBy) { 1425(attribute.Use == XmlSchemaUse.Prohibited && derivedBy == XmlSchemaDerivationMethod.Restriction && baseType != XmlSchemaComplexType.AnyType)) { 1446(attributeValue.Use == XmlSchemaUse.Prohibited && derivedBy == XmlSchemaDerivationMethod.Restriction && baseType != XmlSchemaComplexType.AnyType)) { 1469if (derivedBy == XmlSchemaDerivationMethod.Extension) { 1515else if (attributeBase.AttributeSchemaType == null || attribute.AttributeSchemaType == null || !XmlSchemaType.IsDerivedFrom(attribute.AttributeSchemaType, attributeBase.AttributeSchemaType, XmlSchemaDerivationMethod.Empty)) {
System\Xml\Schema\SchemaCollectionpreProcessor.cs (61)
29XmlSchemaDerivationMethod blockDefault; 30XmlSchemaDerivationMethod finalDefault; 36const XmlSchemaDerivationMethod schemaBlockDefaultAllowed = XmlSchemaDerivationMethod.Restriction | XmlSchemaDerivationMethod.Extension | XmlSchemaDerivationMethod.Substitution; 37const XmlSchemaDerivationMethod schemaFinalDefaultAllowed = XmlSchemaDerivationMethod.Restriction | XmlSchemaDerivationMethod.Extension | XmlSchemaDerivationMethod.List | XmlSchemaDerivationMethod.Union; 38const XmlSchemaDerivationMethod elementBlockAllowed = XmlSchemaDerivationMethod.Restriction | XmlSchemaDerivationMethod.Extension | XmlSchemaDerivationMethod.Substitution; 39const XmlSchemaDerivationMethod elementFinalAllowed = XmlSchemaDerivationMethod.Restriction | XmlSchemaDerivationMethod.Extension; 40const XmlSchemaDerivationMethod simpleTypeFinalAllowed = XmlSchemaDerivationMethod.Restriction | XmlSchemaDerivationMethod.List | XmlSchemaDerivationMethod.Union; 41const XmlSchemaDerivationMethod complexTypeBlockAllowed = XmlSchemaDerivationMethod.Restriction | XmlSchemaDerivationMethod.Extension; 42const XmlSchemaDerivationMethod complexTypeFinalAllowed = XmlSchemaDerivationMethod.Restriction | XmlSchemaDerivationMethod.Extension; 364if (schema.BlockDefault == XmlSchemaDerivationMethod.All) { 365this.blockDefault = XmlSchemaDerivationMethod.All; 367else if (schema.BlockDefault == XmlSchemaDerivationMethod.None) { 368this.blockDefault = XmlSchemaDerivationMethod.Empty; 376if (schema.FinalDefault == XmlSchemaDerivationMethod.All) { 377this.finalDefault = XmlSchemaDerivationMethod.All; 379else if (schema.FinalDefault == XmlSchemaDerivationMethod.None) { 380this.finalDefault = XmlSchemaDerivationMethod.Empty; 765if (element.Final == XmlSchemaDerivationMethod.All) { 766element.SetFinalResolved(XmlSchemaDerivationMethod.All); 768else if (element.Final == XmlSchemaDerivationMethod.None) { 769if (this.finalDefault == XmlSchemaDerivationMethod.All) { 770element.SetFinalResolved(XmlSchemaDerivationMethod.All); 813element.Block != XmlSchemaDerivationMethod.None || 834if (element.Final != XmlSchemaDerivationMethod.None) { 848if (element.Block == XmlSchemaDerivationMethod.All) { 849element.SetBlockResolved(XmlSchemaDerivationMethod.All); 851else if (element.Block == XmlSchemaDerivationMethod.None) { 852if (this.blockDefault == XmlSchemaDerivationMethod.All) { 853element.SetBlockResolved(XmlSchemaDerivationMethod.All); 953if (simpleType.Final == XmlSchemaDerivationMethod.All) { 954simpleType.SetFinalResolved(XmlSchemaDerivationMethod.All); 956else if (simpleType.Final == XmlSchemaDerivationMethod.None) { 957if (this.finalDefault == XmlSchemaDerivationMethod.All) { 958simpleType.SetFinalResolved(XmlSchemaDerivationMethod.All); 1060if (complexType.Block == XmlSchemaDerivationMethod.All) { 1061complexType.SetBlockResolved(XmlSchemaDerivationMethod.All); 1063else if (complexType.Block == XmlSchemaDerivationMethod.None) { 1072if (complexType.Final == XmlSchemaDerivationMethod.All) { 1073complexType.SetFinalResolved(XmlSchemaDerivationMethod.All); 1075else if (complexType.Final == XmlSchemaDerivationMethod.None) { 1076if (this.finalDefault == XmlSchemaDerivationMethod.All) { 1077complexType.SetFinalResolved(XmlSchemaDerivationMethod.All);
System\Xml\Schema\SchemaElementDecl.cs (2)
29XmlSchemaDerivationMethod block; 132internal XmlSchemaDerivationMethod Block {
System\Xml\Schema\SchemaSetCompiler.cs (45)
394if (examplar.FinalResolved == XmlSchemaDerivationMethod.All) { 402if ((element.ElementDecl.Block & XmlSchemaDerivationMethod.Substitution) == 0) { //Chain only if substitution is not blocked 493if ((type.FinalResolved & XmlSchemaDerivationMethod.List) != 0) { 504simpleType.SetDerivedBy(XmlSchemaDerivationMethod.List); 528if ((type.FinalResolved & XmlSchemaDerivationMethod.Restriction) != 0) { 539simpleType.SetDerivedBy(XmlSchemaDerivationMethod.Restriction); 545simpleType.SetDerivedBy(XmlSchemaDerivationMethod.Union); 583if ((unionMember.FinalResolved & XmlSchemaDerivationMethod.Union) != 0) { 614if (unionMember.DerivedBy == XmlSchemaDerivationMethod.Restriction && (unionDatatype.HasLexicalFacets || unionDatatype.HasValueFacets) ) { 656CompileLocalAttributes(XmlSchemaComplexType.AnyType, complexType, complexType.Attributes, complexType.AnyAttribute, XmlSchemaDerivationMethod.Restriction); 657complexType.SetDerivedBy(XmlSchemaDerivationMethod.Restriction); 711if ((baseType.FinalResolved & XmlSchemaDerivationMethod.Extension) != 0) { 718complexType.SetDerivedBy(XmlSchemaDerivationMethod.Extension); 719CompileLocalAttributes(baseType, complexType, simpleExtension.Attributes, simpleExtension.AnyAttribute, XmlSchemaDerivationMethod.Extension); 744if(!XmlSchemaType.IsDerivedFromDatatype(simpleRestriction.BaseType.Datatype, baseType.Datatype, XmlSchemaDerivationMethod.None)) { 765if ((baseType.FinalResolved & XmlSchemaDerivationMethod.Restriction) != 0) { 784complexType.SetDerivedBy(XmlSchemaDerivationMethod.Restriction); 785CompileLocalAttributes(baseType, complexType, simpleRestriction.Attributes, simpleRestriction.AnyAttribute, XmlSchemaDerivationMethod.Restriction); 801if ((baseType.FinalResolved & XmlSchemaDerivationMethod.Extension) != 0) { 804CompileLocalAttributes(baseType, complexType, complexExtension.Attributes, complexExtension.AnyAttribute, XmlSchemaDerivationMethod.Extension); 839complexType.SetDerivedBy(XmlSchemaDerivationMethod.Extension); 856if ((baseType.FinalResolved & XmlSchemaDerivationMethod.Restriction) != 0) { 859CompileLocalAttributes(baseType, complexType, complexRestriction.Attributes, complexRestriction.AnyAttribute, XmlSchemaDerivationMethod.Restriction); 877complexType.SetDerivedBy(XmlSchemaDerivationMethod.Restriction); 883if (baseType != null && baseType != XmlSchemaComplexType.AnyType && complexType.DerivedBy == XmlSchemaDerivationMethod.Restriction) { 972if (!element.RefName.IsEmpty && (element.ElementDecl.Block & XmlSchemaDerivationMethod.Substitution) == 0) { 1297XmlSchemaDerivationMethod baseEffectiveBlock = 1298baseElement.ElementDecl.Block == XmlSchemaDerivationMethod.All ? 1299XmlSchemaDerivationMethod.Substitution | XmlSchemaDerivationMethod.Restriction | XmlSchemaDerivationMethod.Extension : 1301XmlSchemaDerivationMethod derivedEffectiveBlock = 1302derivedElement.ElementDecl.Block == XmlSchemaDerivationMethod.All ? 1303XmlSchemaDerivationMethod.Substitution | XmlSchemaDerivationMethod.Restriction | XmlSchemaDerivationMethod.Extension : 1312XmlSchemaType.IsDerivedFrom(derivedElement.ElementSchemaType, baseElement.ElementSchemaType, ~(XmlSchemaDerivationMethod.Restriction | XmlSchemaDerivationMethod.List | XmlSchemaDerivationMethod.Union))) ) { 1695private void CompileLocalAttributes(XmlSchemaComplexType baseType, XmlSchemaComplexType derivedType, XmlSchemaObjectCollection attributes, XmlSchemaAnyAttribute anyAttribute, XmlSchemaDerivationMethod derivedBy) { 1704(attr.Use == XmlSchemaUse.Prohibited && derivedBy == XmlSchemaDerivationMethod.Restriction && baseType != XmlSchemaComplexType.AnyType)) { 1725(attribute.Use == XmlSchemaUse.Prohibited && derivedBy == XmlSchemaDerivationMethod.Restriction && baseType != XmlSchemaComplexType.AnyType)) { 1748if (derivedBy == XmlSchemaDerivationMethod.Extension) { 1797else if (attributeBase.AttributeSchemaType == null || attribute.AttributeSchemaType == null || !XmlSchemaType.IsDerivedFrom(attribute.AttributeSchemaType, attributeBase.AttributeSchemaType, XmlSchemaDerivationMethod.Empty)) { 1851else if (attributeBase.AttributeSchemaType == null || attribute.AttributeSchemaType == null || !XmlSchemaType.IsDerivedFrom(attribute.AttributeSchemaType, attributeBase.AttributeSchemaType, XmlSchemaDerivationMethod.Empty)) {
System\Xml\Schema\XmlSchema.cs (8)
44XmlSchemaDerivationMethod blockDefault = XmlSchemaDerivationMethod.None; 45XmlSchemaDerivationMethod finalDefault = XmlSchemaDerivationMethod.None; 273[XmlAttribute("blockDefault"), DefaultValue(XmlSchemaDerivationMethod.None)] 274public XmlSchemaDerivationMethod BlockDefault { 283[XmlAttribute("finalDefault"), DefaultValue(XmlSchemaDerivationMethod.None)] 284public XmlSchemaDerivationMethod FinalDefault {
System\Xml\Schema\XmlSchemaComplexType.cs (8)
19XmlSchemaDerivationMethod block = XmlSchemaDerivationMethod.None; 27XmlSchemaDerivationMethod blockResolved; 148[XmlAttribute("block"), DefaultValue(XmlSchemaDerivationMethod.None)] 149public XmlSchemaDerivationMethod Block { 247public XmlSchemaDerivationMethod BlockResolved { 292internal void SetBlockResolved(XmlSchemaDerivationMethod value) { 428this.blockResolved = XmlSchemaDerivationMethod.None;
System\Xml\Schema\XmlSchemaElement.cs (14)
26XmlSchemaDerivationMethod block = XmlSchemaDerivationMethod.None; 27XmlSchemaDerivationMethod final = XmlSchemaDerivationMethod.None; 40XmlSchemaDerivationMethod blockResolved; 41XmlSchemaDerivationMethod finalResolved; 63[XmlAttribute("block"), DefaultValue(XmlSchemaDerivationMethod.None)] 64public XmlSchemaDerivationMethod Block { 84[XmlAttribute("final"), DefaultValue(XmlSchemaDerivationMethod.None)] 85public XmlSchemaDerivationMethod Final { 238public XmlSchemaDerivationMethod BlockResolved { 247public XmlSchemaDerivationMethod FinalResolved { 270internal void SetBlockResolved(XmlSchemaDerivationMethod value) { 274internal void SetFinalResolved(XmlSchemaDerivationMethod value) {
System\Xml\Schema\XmlSchemaType.cs (12)
21XmlSchemaDerivationMethod final = XmlSchemaDerivationMethod.None; 22XmlSchemaDerivationMethod derivedBy; 25XmlSchemaDerivationMethod finalResolved; 94[XmlAttribute("final"), DefaultValue(XmlSchemaDerivationMethod.None)] 95public XmlSchemaDerivationMethod Final { 114public XmlSchemaDerivationMethod FinalResolved { 150public XmlSchemaDerivationMethod DerivedBy { 217internal void SetFinalResolved(XmlSchemaDerivationMethod value) { 225internal void SetDerivedBy(XmlSchemaDerivationMethod value) { 252public static bool IsDerivedFrom(XmlSchemaType derivedType, XmlSchemaType baseType, XmlSchemaDerivationMethod except) { 292internal static bool IsDerivedFromDatatype(XmlSchemaDatatype derivedDataType, XmlSchemaDatatype baseDataType, XmlSchemaDerivationMethod except) {
System\Xml\Schema\XmlSchemaValidator.cs (1)
1193if ((headElem.BlockResolved & XmlSchemaDerivationMethod.Substitution) != 0) {
System\Xml\Schema\XmlValueConverter.cs (2)
3313while (schemaType.DerivedBy == XmlSchemaDerivationMethod.Restriction) 3317Debug.Assert(schemaType.DerivedBy == XmlSchemaDerivationMethod.Union);
System\Xml\Schema\XsdBuilder.cs (14)
602(int)XmlSchemaDerivationMethod.Substitution, 603(int)XmlSchemaDerivationMethod.Extension, 604(int)XmlSchemaDerivationMethod.Restriction, 605(int)XmlSchemaDerivationMethod.List, 606(int)XmlSchemaDerivationMethod.Union, 607(int)XmlSchemaDerivationMethod.All, 1098builder.schema.FinalDefault = (XmlSchemaDerivationMethod)builder.ParseBlockFinalEnum(value, "finalDefault"); 1102builder.schema.BlockDefault = (XmlSchemaDerivationMethod)builder.ParseBlockFinalEnum(value, "blockDefault"); 1275builder.element.Block = (XmlSchemaDerivationMethod)builder.ParseBlockFinalEnum(value, "block"); 1291builder.element.Final = (XmlSchemaDerivationMethod)builder.ParseBlockFinalEnum(value, "final"); 1392builder.simpleType.Final = (XmlSchemaDerivationMethod)builder.ParseBlockFinalEnum(value, "final"); 1503builder.complexType.Block = (XmlSchemaDerivationMethod)builder.ParseBlockFinalEnum(value, "block"); 1507builder.complexType.Final = (XmlSchemaDerivationMethod)builder.ParseBlockFinalEnum(value, "final"); 2311if (r == (int)XmlSchemaDerivationMethod.All && value.Length > HashAllLength) { //#all is not allowed with other values
System\Xml\Serialization\SchemaObjectWriter.cs (1)
479string Write11_XmlSchemaDerivationMethod(XmlSchemaDerivationMethod v) {