3 references to AddInitNamespace
System.Xml (3)
System\Xml\BinaryXml\XmlBinaryReader.cs (3)
344AddInitNamespace(String.Empty, String.Empty); 345AddInitNamespace(this.xml, this.xnt.Add(XmlReservedNs.NsXml)); 346AddInitNamespace(this.xmlns, this.nsxmlns);