6 references to
System.Xml (6)
System\Xml\Dom\XmlCharacterData.cs (1)
17protected internal XmlCharacterData( string data, XmlDocument doc ): base( doc ) {
System\Xml\Dom\XmlDeclaration.cs (1)
22protected internal XmlDeclaration( string version, string encoding, string standalone, XmlDocument doc ) : base( doc ) {
System\Xml\Dom\XmlDocumentType.cs (1)
26protected internal XmlDocumentType( string name, string publicId, string systemId, string internalSubset, XmlDocument doc ) : base( doc ) {
System\Xml\Dom\XmlElement.cs (1)
22internal XmlElement( XmlName name, bool empty, XmlDocument doc ): base( doc ) {
System\Xml\Dom\XmlEntityReference.cs (1)
38protected internal XmlEntityReference( string name, XmlDocument doc ) : base( doc ) {
System\Xml\Dom\XmlProcessingInstruction.cs (1)
21protected internal XmlProcessingInstruction( string target, string data, XmlDocument doc ) : base( doc ) {