2 references to DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren
System.Xml (2)
System\Xml\Dom\DocumentXPathNavigator.cs (2)
1980return new DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren( this ); 1996internal DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren_AndSelf( DocumentXPathNodeIterator_ElemChildren_AndSelf other ) : base( other ) {