6 writes to bResolveEntity
System.Xml (6)
System\Xml\Dom\XmlNodeReader.cs (6)
979bResolveEntity = false; 1338bResolveEntity = false; 1346bResolveEntity = false; 1364bResolveEntity = false; 1501bResolveEntity = true;; 1509if ( readerNav.ReadAttributeValue( ref curDepth, ref bResolveEntity, ref nodeType ) ) {
5 references to bResolveEntity
System.Xml (5)
System\Xml\Dom\XmlNodeReader.cs (5)
1330&& ( nt == XmlNodeType.Element || ( nt == XmlNodeType.EntityReference && bResolveEntity ) || 1337if ( bResolveEntity ) 1345else if (readerNav.NodeType == XmlNodeType.EntityReference && bResolveEntity) { 1353if ( readerNav.NodeType == XmlNodeType.EntityReference && bResolveEntity ) { 1457 if ((this.NodeType == XmlNodeType.EntityReference) && bResolveEntity) {