Base:
property
Variety
System.Xml.Schema.XmlSchemaDatatype.Variety
3 references to Variety
System.Xml (3)
System\Xml\Core\XsdValidatingReader.cs (1)
2137if (listType.ItemType.Variety == XmlSchemaDatatypeVariety.Union) {
System\Xml\Schema\DataTypeImplementation.cs (2)
487if (this.Variety == XmlSchemaDatatypeVariety.Union) { 1001if (itemType.Variety == XmlSchemaDatatypeVariety.Union) {