4 references to Lzyyyy_
System.Xml (4)
System\Xml\Schema\XsdDateTime.cs (4)
527ShortToCharArray(text, Lzyyyy_, Month); 571ShortToCharArray(text, Lzyyyy_, Month); 773Parse2Dig(start + Lzyyyy_, ref month) && 1 <= month && month <= 12 && 841Parse2Dig(start + Lzyyyy_, ref month) && 1 <= month && month <= 12 &&