Base:
method
ReadContentAsDouble
System.Xml.XmlReader.ReadContentAsDouble()