Base:
method
VerifySchemaValid
System.Xml.Schema.DatatypeImplementation.VerifySchemaValid(System.Xml.Schema.XmlSchemaObjectTable, System.Xml.Schema.XmlSchemaObject)