3 writes to hashCode
System.Xml (3)
System\Xml\BinaryXml\XmlBinaryReader.cs (3)
156this.hashCode = 0; 163this.hashCode = 0; 175return this.hashCode = this.name.GetNSHashCode(hasher);
1 reference to hashCode
System.Xml (1)
System\Xml\BinaryXml\XmlBinaryReader.cs (1)
183return this.hashCode == hash && this.name.MatchNs(localname, namespaceUri);