3 writes to xmlAnyAttribute
System.Xml (3)
System\Xml\Serialization\XmlAttributes.cs (3)
141this.xmlAnyAttribute = (XmlAnyAttributeAttribute)attrs[i]; 160this.xmlAnyAttribute = null; 279set { xmlAnyAttribute = value; }
2 references to xmlAnyAttribute
System.Xml (2)
System\Xml\Serialization\XmlAttributes.cs (2)
70if (xmlAnyAttribute != null) flags |= XmlAttributeFlags.AnyAttribute; 278get { return xmlAnyAttribute; }