5 references to AllXsd
System.Xml (5)
System\Xml\Schema\XmlValueConverter.cs (2)
873return (DateTime)(new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.AllXsd)); 877return (DateTimeOffset)(new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.AllXsd));
System\Xml\Schema\XsdDateTime.cs (1)
117public XsdDateTime(string text) : this(text, XsdDateTimeFlags.AllXsd) {
System\Xml\XmlConvert.cs (2)
1266XsdDateTime xsdDateTime = new XsdDateTime(s, XsdDateTimeFlags.AllXsd); 1295XsdDateTime xsdDateTime = new XsdDateTime(s, XsdDateTimeFlags.AllXsd);