Base:
method
ReadAttributeValue
System.Xml.XmlReader.ReadAttributeValue()
1 reference to ReadAttributeValue
System.Runtime.Serialization (1)
System\Runtime\Serialization\ExtensionDataReader.cs (1)
457return xmlNodeReader.ReadAttributeValue();