1 reference to CheckTextIsWS
System.Xml (1)
System\Xml\BinaryXml\XmlBinaryReader.cs (1)
2965return CheckTextIsWS();