6 writes to lastBytesCount
System.Xml (6)
System\Xml\XmlEncoding.cs (6)
340for ( ; lastBytesCount < 4 && byteCount > 0; lastBytesCount++ ) { 353lastBytesCount = 0; 368lastBytesCount = bytesLeft; 389lastBytesCount = lbc; 400lastBytesCount = 0; 431lastBytesCount = bytesLeft;
7 references to lastBytesCount
System.Xml (7)
System\Xml\XmlEncoding.cs (7)
330return ( count + lastBytesCount ) / 4; 337int i = lastBytesCount; 338if ( lastBytesCount > 0 ) { 340for ( ; lastBytesCount < 4 && byteCount > 0; lastBytesCount++ ) { 341lastBytes[lastBytesCount] = bytes[byteIndex]; 346if ( lastBytesCount < 4 ) { 378int lbc = lastBytesCount;