5 references to
System.Xml (5)
System\Xml\Dom\XmlCDataSection.cs (1)
17protected internal XmlCDataSection( string data, XmlDocument doc ): base( data, doc ) {
System\Xml\Dom\XmlComment.cs (1)
14protected internal XmlComment( string comment, XmlDocument doc ): base( comment, doc ) {
System\Xml\Dom\XmlSignificantWhiteSpace.cs (1)
17protected internal XmlSignificantWhitespace( string strData, XmlDocument doc ) : base( strData, doc ) {
System\Xml\Dom\XmlText.cs (1)
20protected internal XmlText( string strData, XmlDocument doc ): base( strData, doc ) {
System\Xml\Dom\XmlWhitespace.cs (1)
17protected internal XmlWhitespace( string strData, XmlDocument doc ) : base( strData, doc ) {