4 references to MoveToFirstNamespaceLocal
System.Xml (4)
System\Xml\Dom\DocumentXPathNavigator.cs (4)
399if (!MoveToFirstNamespaceLocal(attributes, ref index)) { 454if (MoveToFirstNamespaceLocal(attributes, ref index)) { 463if (MoveToFirstNamespaceLocal(attributes, ref index)) { 558if (MoveToFirstNamespaceLocal(attributes, ref index)) {