5 references to xmlAnyElements
System.Xml (5)
System\Xml\Serialization\XmlAttributes.cs (5)
63if (xmlAnyElements.Count > 0) flags |= XmlAttributeFlags.AnyElements; 116this.xmlAnyElements.Add((XmlAnyElementAttribute)attrs[i]); 153this.xmlAnyElements.Clear(); 166this.xmlAnyElements.Add(wildcard); 270get { return xmlAnyElements; }