2 references to c_dayTimeDuration
System.Xml (2)
System\Xml\Schema\DataTypeImplementation.cs (2)
284dayTimeDurationType = StartBuiltinType(qname, c_dayTimeDuration); 285c_dayTimeDuration.parentSchemaType = dayTimeDurationType;