8 references to Start
System.Xml (8)
System\Xml\Schema\DtdParser.cs (2)
942pcv.Start(); 954pcv.Start();
System\Xml\Schema\DtdParserAsync.cs (2)
587pcv.Start(); 599pcv.Start();
System\Xml\Schema\SchemaCollectionCompiler.cs (1)
1960contentValidator.Start();
System\Xml\Schema\SchemaSetCompiler.cs (1)
2315contentValidator.Start();
System\Xml\Schema\XdrBuilder.cs (1)
807builder._contentValidator.Start();
System\Xml\Schema\XmlSchemaComplexType.cs (1)
81contentValidator.Start();