16 references to NextSibling
System.Xml (16)
System\Xml\Dom\DocumentXPathNavigator.cs (16)
176XmlNode nextSibling = NextSibling(source); 182nextSibling = NextSibling(nextSibling); 589XmlNode sibling = NextSibling(source); 595sibling = NextSibling(TextEnd(sibling)); 604sibling = NextSibling(sibling); 655sibling = NextSibling(sibling); 680child = NextSibling(child); 766child = NextSibling(child); 789child = NextSibling(child); 927XmlNode sibling = NextSibling(source); 938sibling = NextSibling(sibling); 945XmlNode sibling = NextSibling(source); 951sibling = NextSibling(TextEnd(sibling)); 966sibling = NextSibling(sibling); 989child = NextSibling(child); 1793node = NextSibling(node);