21 references to XsdDateTime
System.Xml (21)
System\Xml\Schema\XmlValueConverter.cs (18)
586return (DateTime)(new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.Date)); 590return (DateTime)(new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.DateTime)); 603return (DateTime)(new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.GDay)); 607return (DateTime)(new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.GMonth)); 611return (DateTime)(new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.GMonthDay)); 615return (DateTime)(new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.GYear)); 619return (DateTime)(new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.GYearMonth)); 623return (DateTimeOffset)(new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.Date)); 627return (DateTimeOffset)(new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.DateTime)); 631return (DateTimeOffset)(new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.GDay)); 635return (DateTimeOffset)(new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.GMonth)); 639return (DateTimeOffset)(new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.GMonthDay)); 643return (DateTimeOffset)(new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.GYear)); 647return (DateTimeOffset)(new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.GYearMonth)); 686return (DateTime)(new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.Time)); 690return (DateTimeOffset)(new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.Time)); 873return (DateTime)(new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.AllXsd)); 877return (DateTimeOffset)(new XsdDateTime(value, XsdDateTimeFlags.AllXsd));
System\Xml\Schema\XsdDateTime.cs (1)
117public XsdDateTime(string text) : this(text, XsdDateTimeFlags.AllXsd) {
System\Xml\XmlConvert.cs (2)
1266XsdDateTime xsdDateTime = new XsdDateTime(s, XsdDateTimeFlags.AllXsd); 1295XsdDateTime xsdDateTime = new XsdDateTime(s, XsdDateTimeFlags.AllXsd);