2 instantiations of DocumentXPathNodeIterator_AllElemChildren_AndSelf
System.Xml (2)
System\Xml\Dom\DocumentXPathNavigator.cs (2)
1227return new DocumentXPathNodeIterator_AllElemChildren_AndSelf( this ); 1898return new DocumentXPathNodeIterator_AllElemChildren_AndSelf( this );
1 reference to DocumentXPathNodeIterator_AllElemChildren_AndSelf
System.Xml (1)
System\Xml\Dom\DocumentXPathNavigator.cs (1)
1894internal DocumentXPathNodeIterator_AllElemChildren_AndSelf( DocumentXPathNodeIterator_AllElemChildren_AndSelf other ) : base( other ) {