13 references to NestTextNodes
System.Xml (13)
System\Xml\Dom\XmlAttribute.cs (1)
162NestTextNodes(refNode, newNode);
System\Xml\Dom\XmlElement.cs (1)
136NestTextNodes(refNode, newNode);
System\Xml\Dom\XmlNode.cs (11)
263NestTextNodes(newNode, refNode); 276NestTextNodes(prevNode, newNode); 278NestTextNodes(newNode, refNode); 290NestTextNodes(newNode, refNode); 365NestTextNodes(refNode, newNode); 378NestTextNodes(refNode, newNode); 380NestTextNodes(newNode, nextNode); 392NestTextNodes(newNode, nextNode); 465NestTextNodes(prevNode, nextNode); 552NestTextNodes(refNode, newNode); 584NestTextNodes(refNode, newNode);