6 references to StartFragment
System.Xml (6)
System\Xml\Core\XmlWellFormedWriter.cs (3)
1686StartFragment(); 1691StartFragment(); 1696StartFragment();
System\Xml\Core\XmlWellFormedWriterAsync.cs (3)
1130StartFragment(); 1135StartFragment(); 1140StartFragment();