Base:
method
GetEntity
System.Xml.XmlResolver.GetEntity(System.Uri, System.String, System.Type)