2 writes to bitStack
System.Xml (2)
System\Xml\BitStack.cs (2)
89this.bitStack = new uint[16]; 102this.bitStack = bitStackNew;
5 references to bitStack
System.Xml (5)
System\Xml\BitStack.cs (5)
88if (this.bitStack == null) { 94this.bitStack[this.stackPos++] = this.curr; 98len = this.bitStack.Length; 101Array.Copy(this.bitStack, bitStackNew, len); 112this.curr = this.bitStack[--this.stackPos];