3 references to NextMethodName
System.Xml (3)
System\Xml\Serialization\XmlSerializationWriter.cs (3)
1321MethodNames.Add(mapping, NextMethodName(mapping.TypeDesc.Name)); 1609string methodName = NextMethodName(element.Name); 1791string methodName = NextMethodName(element.Name);