Base:
method
ReadAttributeValue
System.Xml.XmlReader.ReadAttributeValue()
2 references to ReadAttributeValue
System.Xml (2)
System\Xml\Core\XmlTextReader.cs (1)
205return impl.ReadAttributeValue();
System\Xml\Core\XmlTextReaderImpl.cs (1)
7672if ( ReadAttributeValue() ) {