Base:
property
XmlSpace
System.Xml.XmlWriter.XmlSpace