6 references to lastBytes
System.Xml (6)
System\Xml\XmlEncoding.cs (6)
341lastBytes[lastBytesCount] = bytes[byteIndex]; 350i = GetFullChars( lastBytes, 0 , 4, chars, charIndex ); 366lastBytes[j] = bytes[byteIndex + byteCount - bytesLeft + j]; 382lastBytes[lbc] = bytes[byteIndex]; 394i = GetFullChars( lastBytes, 0 , 4, chars, charIndex ); 429lastBytes[j] = bytes[byteIndex + byteCount - bytesLeft + j];