Base:
method
CloneNode
System.Xml.XmlNode.CloneNode(System.Boolean)
1 override of CloneNode
System.Configuration (1)
System\Configuration\ConfigXmlWhitespace.cs (1)
29public override XmlNode CloneNode(bool deep) {
1 reference to CloneNode
System.Configuration (1)
System\Configuration\ConfigXmlWhitespace.cs (1)
30XmlNode cloneNode = base.CloneNode(deep);