1 write to callback
System.Xml (1)
System\Xml\Serialization\XmlSerializationWriter.cs (1)
1052entry.callback = callback;
2 references to callback
System.Xml (2)
System\Xml\Serialization\XmlSerializationWriter.cs (2)
1204entry.callback(o); 1230entry.callback(o);