1 reference to DocumentXPathNodeIterator_AllElemChildren_AndSelf
System.Xml (1)
System\Xml\Dom\DocumentXPathNavigator.cs (1)
1227return new DocumentXPathNodeIterator_AllElemChildren_AndSelf( this );