2 writes to attrHashTbl
System.Xml (2)
System\Xml\BinaryXml\XmlBinaryReader.cs (2)
335this.attrHashTbl = new int[8]; 2384this.attrHashTbl = new int[tblSize];
4 references to attrHashTbl
System.Xml (4)
System\Xml\BinaryXml\XmlBinaryReader.cs (4)
2383if (this.attrHashTbl.Length < tblSize) 2389int next = this.attrHashTbl[index]; 2390this.attrHashTbl[index] = i + 1; 2400Array.Clear(this.attrHashTbl, 0, tblSize);