31 references to Key
System.Xml (31)
System\Xml\Serialization\Compilation.cs (17)
130method.methodKey = xmlMappings[i].Key; 136methods.Add(xmlMappings[i].Key, method); 399if (serializers[xmlMappings[i].Key] == null) { 400serializers[xmlMappings[i].Key] = readerCodeGen.GenerateTypedSerializer(readMethodNames[i], writeMethodNames[i], xmlMappings[i], classes, baseSerializer, readerClass, writerClass); 502if (serializers[xmlMappings[i].Key] == null) { 503serializers[xmlMappings[i].Key] = readerCodeGen.GenerateTypedSerializer(readMethodNames[i], writeMethodNames[i], xmlMappings[i], classes, baseSerializer, readerClass, writerClass); 545TempMethod method = methods[mapping.Key]; 579encodingStyle = ValidateEncodingStyle(encodingStyle, mapping.Key); 582if (methods[mapping.Key].readMethod == null) { 586string methodName = (string)readerMethods[mapping.Key]; 590methods[mapping.Key].readMethod = GetMethodFromType(reader.GetType(), methodName, pregeneratedAssmbly ? this.assembly : null); 592return methods[mapping.Key].readMethod.Invoke(reader, emptyObjectArray); 606encodingStyle = ValidateEncodingStyle(encodingStyle, mapping.Key); 609if (methods[mapping.Key].writeMethod == null) { 613string methodName = (string)writerMethods[mapping.Key]; 617methods[mapping.Key].writeMethod = GetMethodFromType(writer.GetType(), methodName, pregeneratedAssmbly ? assembly : null); 619methods[mapping.Key].writeMethod.Invoke(writer, new object[] { o });
System\Xml\Serialization\XmlSerializationGeneratedCode.cs (2)
171WriteQuotedCSharpString(xmlMappings[i].Key); 357writer.Write((string)serializers[xmlMappings[i].Key]);
System\Xml\Serialization\XmlSerializationILGen.cs (2)
202ilg.Ldstr(xmlMappings[i].Key); 442ConstructorInfo ctor = CreatedTypes[(string)serializers[xmlMappings[i].Key]].GetConstructor(
System\Xml\Serialization\XmlSerializer.cs (8)
488serializers[i] = (XmlSerializer)contract.TypedSerializers[mappings[i].Key]; 503serializers[i] = (XmlSerializer)contract.TypedSerializers[mappings[i].Key]; 542serializers[index] = (XmlSerializer)contract.TypedSerializers[mappingKey.Mapping.Key]; 568serializers[i] = (XmlSerializer)contract.TypedSerializers[mappings[i].Key]; 889if (this.Mapping.Key != other.Mapping.Key) 907if (this.Mapping.Key != null) 908hashCode ^= this.Mapping.Key.GetHashCode();
System\Xml\Serialization\XmlSerializerFactory.cs (2)
70return (XmlSerializer)tempAssembly.Contract.TypedSerializers[xmlTypeMapping.Key]; 140return (XmlSerializer)tempAssembly.Contract.TypedSerializers[mapping.Key];