Base:
method
GetFullChars
System.Xml.Ucs4Decoder.GetFullChars(System.Byte[], System.Int32, System.Int32, System.Char[], System.Int32)