3 references to No
System.Xml (3)
System\Xml\Core\XmlWellFormedWriter.cs (1)
328WriteStartDocumentImpl(standalone ? XmlStandalone.Yes : XmlStandalone.No);
System\Xml\Core\XmlWellFormedWriterAsync.cs (1)
25return WriteStartDocumentImplAsync(standalone ? XmlStandalone.Yes : XmlStandalone.No);
System\Xml\Core\XmlWriterSettings.cs (1)
861Standalone = (XmlStandalone)reader.ReadSByte(0, (sbyte)XmlStandalone.No);