1 reference to CreateXmlSchema
System.Xml (1)
System\Xml\Schema\Inference\Infer.cs (1)
555xs = CreateXmlSchema(childURI);