2 references to Lzyyyy_MM_
System.Xml (2)
System\Xml\Schema\XsdDateTime.cs (2)
573ShortToCharArray(text, Lzyyyy_MM_, Day); 843Parse2Dig(start + Lzyyyy_MM_, ref day) && 1 <= day && day <= DateTime.DaysInMonth(year, month);